Home | KBKK | SUKATAN GERKO PBSM/KPLI SEM 1 | INTERNET DALAM PENDIDIKAN | KAUNSELING KANAK-KANAK | PEND NEGARA BANGSA | PENGURUSAN GERKO | PENDIDIKAN SENI | HUBUNGI SAYA
RANCANGAN PENGAJARAN RAMLAN
KBKK

Kursus 14 Minggu KDP Bestari Ambilan 2/2001, MPT,KL.

Pengenalan

Manusia yang dicipta Tuhan di muka bumi ini mempunyai pelbagai keistimewaan dan kelebihan berbanding dengan makhluk lain. Akal fikiranlah yang membezakan secara kualitatif di antara manusia dengan haiwan.

Isi Kandungan Sukatan

Pengenalan

Anda akan dibawa untuk mengenali konsep berfikir, jenis-jenis kemahiran berfikir, proses berfikir serta alat-alat untuk membantu anda berfikir supaya anda menjadi manusia yang berjaya berfikir secara lebih sistematis. Laman ini juga mencadangkan strategi yang boleh digunakan untuk mengajar kemahiran-kemahiran berfikir secara lebih ekslisit.

1. Definisi (2jam)

2. Tujuan Mengajar Kemahiran Berfikir (2jam)

3. Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir (4jam)

4. Penggunaan Alat dan Bahan Berfikir (6jam)

5. Cara Mengajar Kemahiran Berfikir (4jam)

6. Ciri-Ciri Pemikir Bijak (2jam)


Perincian Isi Kandungan


1 Definisi

Definisi yang sesuai untuk kemahiran berfikir masih dipertikaikan kerana kebanyakan tokoh mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Walaupun tafsiran tentang pemikiran itu berbeza-beza, namun secara amnya kebanyakan tokoh pemikir bersetuju bahawa pemikiran dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

Dapatlah dirumuskan bahawa:

Pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, menerokai pelbagai kemungkinan idea atau ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar, bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami

2. Tujuan

Antara tujuan KBKK digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk membolehkan pelajar:

mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak

mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah

menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif

mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit

meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka

bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina keyakinan diri untuk memberi hujah, membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik.


3. Jenis-Jenis Kemahiran Berfikir

Apakah komponen utama kemahiran berfikir (KB)?

Komponen utama KBKK:

Berfikir secara kritis,

Berfikir secara kreatif.

Apakah kemahiran berfikir secara kritis?

KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah, dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.

Apakah kemahiran berfikir secara kreatif?

Kecekapan menggunakan minda untuk:

menjana dan menghasilkan idea,

mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.

menerokai dan mencari makna , pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.

Apakah contoh-contoh kemahiran berfikir bagi setiap komponen itu?

Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis:

membanding dan membeza:

membuat kategori,

meneliti bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan.

menerangkan sebab.

membuat sekuen / urutan.

menentukan sumber yang dipercayai,

membuat ramalan,

mengusul periksa andaian,

membuat inferens

Contoh kemahiran berfikir secara kreatif:

mencipta analogi
menjana dan menghasilkan idea baru
mencipta metafora,
Bagaimanakah dengan kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah?

Kedua-duanya termasuk ke dalam komponen berfikir secara kritis dan komponen berfikir secara kreatif.


4. Alat berfikir

Alat-alat berfikir membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran kita menjadi lebih tersusun,luas, jelas dan kita tidak terburu-buru melakukan sesuatu.

Di sini dikemukakan empat alat yang boleh digunakan untuk meningkatkan ketrampilan berfikir iaitu:

Soalan dan Penyoalan
Peta minda
Pengurusan Grafik
CoRT
Alat-alat berfikir ialah instrumen yang boleh membantu kita membuat pengurusan lisan , mengurus pemikiran secara visual dan terkawal.


--------------------------------------------------------------------------------

Soalan dan Penyoalan

Soalan mengikut aras taksonomi Bloom
Soalan bertumpu dan bercapah
Lingkaran soalan

Peta minda

Definisi
Panduan membina peta minda
Contoh

Pengurusan Grafik

Definisi
Jenis-jenis

CoRT


Soalan dan Penyoalan


Soalan penyoalan membantu kita berfikir secara mendalam dan meluas,sebagai guru, pengetahuan mengenai soalan dan penyoalan membolehkan kita membentuk soalan dan menggunakannya secara berkesan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.Soalan yang baik harus mengambil kira semua aspek iaitu aras , skop dan fokus

Soalan mengikut aras taksonomi Bloom


Pengetahuan

Analisis

Aplikasi

Kefahaman

Penilaian

Sintesis

Aras Tinggi

Aras RendahSoalan bertumpu dan bercapah

Soalan boleh dikategerikan kepada jenis bertumpu dan bercapahSoalan Bertumpu
Soalan bercapahAras rendah
Aras tinggiJawapan atau respon terhad
Jawapan atau respon luasBerbentuk tertutup
Berbentuk terbukaSesusi menguji daya ingatan
Sesuai menguji penaakulan dan penafsiranLebih bersifat objektif
Lebih bersifat subjektif


Lingkaran soalanSoalan jenis ini mula diperkenalkan oleh Christenbury dan Kelly (1983) dan telah diperkenalkan di Malaysia oleh William W. Wilen pada 1994.Lingkaran soalan memberi tumpuan kepada tiga skop khusus iaitu Perkara(P), Individu(I) dan Luar Individu(LI) , kombinasi tiga skop ini akan menjanakan lebih soalan yang boleh meningkatkan kemahiran berfikirMy Second Topic

Some of my postings will be more personal. I'll write about my job or my family, or describe a trip or vacation that I took. Where appropriate, I'll also include pictures and sound to help you get the "full experience."

Gondolas in Venice; Actual size=240 pixels wide

Here's a picture I took on a recent trip.

We hope to update this page often with new photos.

Click to receive e-mail
when this page is updated
Powered by NetMind