Home | CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN | KURSUS DAN SEMINAR DIHADIRI | SENARAI TUGAS | JADUAL WAKTU PERIBADI | PRO FORMA KURSUS | REKOD PENGLIBATAN PROFESIONAL | Penulisan: Buku, Artikel, Jurnal, Kertas Kerja | REKOD MENGAJAR MINGGUAN | REKOD GERKO | REKOD MARKAH PELAJAR | HUBUNGI SAYA
PORTFOLIO RAMLAN

PRO FORMA KURSUS

Masih Dalam Pembinaan

PROFORMA KURSUS PROGRAM DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH (DPLI) Bimbingan Kaunseling Kanak-kanak Major
 
Kod Kursus: BKC2103
Jam Interaksi: 60jam
 

Sinopsis

 

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar  tentang konsep dan perlaksanaan proses bimbingan dan kaunseling individu. Penekanan diberikan kepada kemahiran asas kaunseling dalam proses bimbingan dan kaunseling individu. Pelajar dikehendaki mempraktikkan sesi individu melalui kaedah simulasi amali di dalam makmal kaunseling individu.

 

This course aims to expose students to the concept and implementation of individual guidance and counseling process. Emphasis is given to basic skills in the process of individual guidance and counseling. Students are required to practice the individual sessions through practical simulations in the individual counseling laboratory.

Bil.

Tajuk

Kandungan

Jam

 

1.

 

Pengenalan kepada konsep bimbingan dan kaunseling individu

 

 

1.1 Definisi

1.2 Objektif

1.3 Matlamat

 

 

3

 

2.

 

Ciri-ciri dalam Proses Kaunseling

 

 

2.1 Tempoh Masa

2.2 Langkah sistematik

2.3 Hubungan terbuka

2.4 Melibatkan ilmu kemanusiaan

 

 

3

 

3.

 

Komunikasi Asas

 

 

3.1 Jenis Komunikasi; lisan dan bukan lisan, sehala dan dua hala, dari atas ke bawah, setara

 

3.2 Halangan Komunikasi

       

 

3

 

4.

 

Kemahiran Kaunseling Asas

 

4.1 membina hubungan

4.2 memberi perhatian

4.3 mendengar secara aktif

4.4 dorongan minina

4.5 para frasa

4.6 refleksi

4.7 pendedahan kendiri

4.8 menyemak persepsi

4.9 menyoal 

4.10 meminta penjelasan

4.11 kesenyapan 

4.12 konfrontasi

4.13 membuat interpretasi

4.14 merumus

 

 

12

 

5.

 

Fasa Kaunseling Individu

 

 

5.1 pra sesi

5.2 membina hubungan

5.3 penerokaan

5.4 kenalpasti masalah

5.5 pemilihan strategi

5.6 mengambil tindakan

5.7 penamatan

5.8 susulan/rujukan

 

6

 

6.

 

 

Halangan dalam Proses Kaunseling

 

 

6.1 psikologikal

6.2 fizikal

6.3 sosial

6.4 persekitaran

6.5 silang budaya 

 

3

 

7.

 

Latihan Amali Kaunseling Individu

 

7.1 sesi individu dengan fasa

7.2 aplikasi kemahiran asas 

 

 

 

30

 

 

 

JUMLAH

 

60

 

 

 

 

Penilaian

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja Kursus

Peperiksaan Akhir

 

 

 

 

 

60%

40%

 

 

 

Rujukan Asas

 

Corey, G.(2009). Theory and practice of counseling and 

       psychotheraphy  (8th Ed.) California: Pacific Grove

 

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim & Halimatun Halaliah Mokhtar.

       (2001).Kaunseling Individu, apa dan bagaimana. Selangor;

       Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd.

 

Sapora Sipon, Ahmad Jazimin Jusoh & Hapsah Md. Yusof.(2003) Kaunseling Individu Siri Kedua. Petaling Jaya :Pearson Education Malaysia Sdn.Bhd.

 

 

 

 

 

Rujukan Tambahan

 

Arbuckle, D.S. 1997. Counseling Philosophy :  Theory and Practice.

      Boston:  Allyn and Bacon, Inc.

 

Brammer,H.M. & MacDonal, G.(1999).The Helping Relationship:

       Process  And Skills. Boston: Allyn and Bacon.

 

Corey,M. & Corey, G.(1998).Becoming a Helper (3rded.).Pacific

       Grov,CA: Brooks-Cole/Wadworth.

 

Ibrahim Ahmad.(2002).Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

       Di Sekolah Rendah.Kuala Lumpur:Utusan Publication &

       Distributors Bhd.

 

Mizan Adiliah Ahmad Ibrahim.(2003).Pelaksanaan Perkhidmatan

 Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah. Shah Alam : Cerdik Publication.

 

Mohammad Aziz Shah Mohamad Arip et. al. (2009). Kemahiran Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

 

Nystuls, M.s.(1999).Introduction to Counseling: An Art and Science

       Perspective.Boston: Allyn and Bacon.

 

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2009). Panduan pelaksanaan   perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah menengah. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM.

 

Ramlan Hamzah & Lily Mastura Harun (2006) Bimbingan dan kaunseling untuk KPLI. Kumpulan Budiman. Subang Jaya.

PROFORMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN IPGM
 
EDU3107: BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK
KREDIT: 3(3+0)
JAM: 45 JAM
SEMESTER 1&2

Hasil Pembelajaran:
 

1.       Menjelaskan konsep, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah rendah.

2.       Mempraktikkan kemahiran guru pembimbing di sekolah rendah.

3.       Mengaplikasi teori dan kemahiran kaunseling dalam proses kaunseling individu dan kelompok.

4.       Menggunakan pelbagai terapi dalam proses kaunseling kanak-kanak.

5.       Berempati terhadap kanak-kanak yang memerlukan bimbingan.

 

Sinopsis:

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling indidvidu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.

 

This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theoris and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling.

 

 

Isi Kandungan
 
 

1.

Bimbingan Dan Kaunseling

           Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi

           Matlamat bimbingan dan kaunseling

           Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling

           Kepentingan bimbingan dan kaunseling

 

2

2.

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

           Jenis perkhidmatan bimbingan

           Jenis kaunseling

           Etika kaunselor

 

2

3.

Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing

           Pengumpulan maklumat murid

           Mengenal pasti masalah kanak-kanak

 

5

4.

Teori-teori Kaunseling

           Teori Behavioris

           Teori Pemusatan Perorangan (humanistik)

           Teori Rasional Emotif (Pendekatan kognitif)

 

6

5.

Kemahiran Asas Kaunseling

           Tahap-tahap dalam kaunseling

           Kemahiran melayan dan mendengar

           Kemahiran menginterpretasi tingkah laku bukan lisan

           Kemahiran memberi tindak balas

           Kemahiran mengenal pasti masalah

           Kemahiran melaksana intervensi

 

9

6.

Intervensi Kaunseling Kanak-kanak

           Terapi bermain

           Terapi bercerita

           Terapi seni (art therapy)

           Terapi muzik

           Kaunseling biblio

 

6

7.

Kaunseling Kelompok

           Asas Kelompok

           Pemilihan ahli kelompok

           Jenis-jenis kelompok

           Proses kaunseling kelompok

           Peranan kaunselor sebagai pemudahcara

           Dinamika dalam kelompok

 

9

8.

Asas Kerjaya Dan Memahami Diri Pelajar

           Konsep membina gaya hidup

           Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya

           Penilaian individu dengan aplikasi inventori

 

6

 

JUMLAH

45

Penilaian

Kerja Kursus

Peperiksaan Akhir

 

(50%)

(50%)

Ramlan Hamzah, PhD
Jabatan Ilmu Pendidikan,
IPGM, Kampus Pendidikan Teknik,
56000 Kuala Lumpur.
 
 

klik untuk kembali ke laman utama